Endringer i arbeidslivet kan fanges opp og beskrives på ulike måter. I Norge har andelen sysselsatte og sysselsetting innenfor ulike næringer endret seg over tid. Tre av fire jobber nå i det som gjerne omtales som tjenesteytende sektor. Samlet sett har sysselsettingen i tertiærnæringene eller de tjenesteytende næringene vokst fra […]

Analyser


Prosjektplanleggingsstøtte Prosjektplanleggingsstøtte bidrar til gode planer for å nå prosjektmålene. Du får støtte i å lage planer så alt kan gå som planlagt uten at det blir for høye kostnader, forsinkelser eller feil og mangler ved leveransen. Prosjektplanleggingsstøtte følger planleggingsfasen. I tillegg gir støtten innspill på gode verktøy, prosesser og […]

Prosjektplanlegging


Norad lyser ut midler knyttet til fagopplæring. Satsningen kalles Building skills for Jobs. Building Skills for Jobs er en del av Norges satsing på utdanning globalt. Norad skriver at de kan støtte prosjekter som omfatter innsatser på nivå tilsvarende videregående skole eller lavere kan få tilskudd. Videre skriver de at […]

Fagopplæring i utviklingsland