analysehjelp


Endringer i arbeidslivet kan fanges opp og beskrives på ulike måter. I Norge har andelen sysselsatte og sysselsetting innenfor ulike næringer endret seg over tid. Tre av fire jobber nå i det som gjerne omtales som tjenesteytende sektor. Samlet sett har sysselsettingen i tertiærnæringene eller de tjenesteytende næringene vokst fra […]

Analyser